I. etap

- to przygotowanie się do rozmowy na temat konfliktowy, zagrażający rozwojem kłótni. Ten etap przeprowadza się samotnie, w monologu wewnętrznym. Częściowo odreagowują się negatywne uczucia, a zawsze się je sobie uświadamia:

moje poczucie krzywdy, rozżalenie, winę partnera (już teraz można mu nawymyślać w myślach). W tym monologu uświadamiam sobie, co czuję.

II. etap

- początek sprzeczki: wybór odpowiedniego momentu i zapowiedź: „Chcę z tobą porozmawiać na ten temat". Ewen­tualnie można wyznaczyć termin. „Chcę z tobą porozmawiać o tym, co mnie gniewa w tej sytuacji..."

III. etap

- to właściwa sprzeczka (kłótnia), jej przebieg dzieli autor na cztery kroki:

1. krok: Komunikat o własnych negatywnych uczuciach. „już od kilku dni narasta we mnie rozdrażnienie, gniewa mnie, irytuje itp."

2. krok: Rozmówcy przedstawiają, co jest przedmiotem konfliktu. Przedstawienie: o co mi chodzi - ale także i wysłu­chanie tego, co chce powiedzieć na ten temat partner. Cza­sem pretensje przedstawia tylko jedna strona, pozostająca w sytuacji napięcia. Na tym etapie chodzi o zrozumienie, co jest przedmiotem konfliktu.

3. krok: Wyjaśnienie, do czego dążę, do czego zmierzam. Ważne jest tu, żeby mówić o swoich celach bliższych i dal­szych, domagać się, by druga strona wypowiedziała się także na swój temat. Nie imputować drugiemu dążeń, niech sam je nazwie.

4. krok: Rozmowa na temat możliwych rozwiązań, zadowa­lających choćby częściowo obie strony, przyjęcie ewentualnie rozwiązań tymczasowych do wypróbowania w określonym odcinku czasu: „W tym miesiącu ja zajmę się wszystkimi pra­cami domowymi, a ty odmalujesz werandę i przedpokój, i uporządkujesz ogród" - „na ten tydzień podzielimy pracę tak... i zobaczymy jak to funkcjonuje".

IV. etap

Dotyczy zakończenia sporu: przyjmujemy jakieś, choćby tymczasowe rozwiązanie, w kilku „krokach" odpowiadamy na temat przeżywanych uczuć, by rozładować resztki napięcia i przechodzimy do pojednania, mobilizując uczucia pozy­tywne i nagradzając partnera rozmowy za okazaną np. ustę­pliwość czy zrozumienie. Ostatni z tych kroków to ocena przebiegu sporu i ustalenia dotyczące przyszłych spornych rozmów (uczenie się na doświadczeniach).